Klachtenreglement

Thuiszorg INIS (als lid van SPOT) verbindt zich aan het Klachtenreglement van de vereniging. Als een (vertegenwoordiger van een) cliënt een klacht heeft over de zorgverlening van een lid van SPOT dan kan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Een klacht indienen

Voordat een klacht door de Klachtencommissie in behandeling wordt genomen dient de klacht te zijn voorgelegd aan Thuiszorg INIS. Thuiszorg INIS moet de gelegenheid krijgen om (tijdig) op de klacht te reageren.

Als u er met de Thuiszorg INIS niet uitkomt dan kunt u de klacht, voldoende omschreven, schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie. De klacht kan worden toegezonden aan:

Let op: klachten over financiële zaken worden niet door de Klachtencommissie in behandeling genomen.

Behandeling van de Klacht

Nadat u de klacht heeft ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 8 werkdagen een reactie van de Klachtencommissie. De beklaagde wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de klacht. Daarna doet de Klachtencommissie uitspraak of er wordt een hoorzitting georganiseerd. Tijdens de hoorzitting krijgen de klager en de beklaagde de gelegenheid om hun standpunten aan de Klachtencommissie toe te lichten.

Klachtenreglement

Alles over het indienen en de behandeling van een klacht leest u in het Klachtenreglement. Klik hier voor het reglement.

Kwaliteitsbewaking

Een belangrijke doelstelling van SPOT als vereniging is het bewaken van de kwaliteit van de door haar leden geleverde zorg. Ook dienen leden van SPOT zorgvuldig en netjes om te gaan met cliënten en andere personen. Een zorgvrager mag er vanuit gaan dat de door een lid van SPOT geleverde zorg kwalitatief hoogstaand en zoals afgesproken wordt geleverd.

Op basis van de uitkomst van de behandeling van een klacht door de Klachtencommissie kan het bestuur van SPOT een lid die niet voldoet aan de kwaliteitsregels berispen. Als u liever geen klacht indient maar u wilt wel vertrouwelijk uw ervaringen met een lid van SPOT delen met het bestuur dan kunt u het bestuur informeren via de bovengenoemde contactgegevens (vervang dan ‘Klachtencommissie SPOT’ door ‘Bestuur SPOT’).