FAQ voor onze medewerkers

Hier vind je alle meest gestelde vragen.

Mis je toch nog iets?

Neem dan contact op met kantoor via : rijnmond@thuiszorginis.nl

Wat is de procedure als ik mezelf ziek wil melden?

Bellen

Als je je ziek wilt melden, bel dan ’s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur naar kantoor. Ziekmeldingen via mail of app worden niet geaccepteerd!

Werk je in de wijkverpleging? Dan geldt dat je contact dient op te nemen met jouw leidinggevende/planner, vóór aanvang van je route. In de meeste gevallen zal dit zijn vóór 7.00 uur ’s ochtends.

Contact

De eerste twee weken van de ziekmelding dien je elke werkdag tussen 10:00-11:00 uur contact opnemen met Thuiszorg INIS.

Reglement

Het verzuimreglement ontvangt iedereen die bij Thuiszorg INIS in dienst treedt. Deze is bijgevoegd als bijlage in de Welkomstmail. De afdeling Personeelszaken (PZ) stuurt alle medewerkers op hun eerste ziektedag nogmaals een mail met daarin het verzuimreglement.

Langdurig ziekteverzuim

Wordt je ziekmelding onverhoopt langdurig, in dit geval langer dan twee weken? In dat geval maak je met Thuiszorg INIS een afspraak over met welke regelmaat we contact met je houden. Deze ziekmelding wordt dan beschouwd als langdurig verzuim en je wordt dan aangemeld bij de Arbodienst door zijn/haar leidinggevende.

Re-integratie

Wanneer je ziekmelding een langdurig traject gaat worden zal er een zogenaamd eerst- of tweede spoor traject worden opgesteld. In het eerste spoor wordt er gekeken of je uiteindelijk kunt terugkeren in je huidige functie. Als dat niet mogelijk is, wordt er gekeken of je een andere functie binnen de organisatie kunt vervullen. Lukt dit beiden niet, dan wordt er een tweede spoor ingezet. Dit betekent dat er buiten de organisatie naar passende arbeid zal worden gezocht. Je leidinggevende wordt altijd op de hoogte gesteld van deze situaties.

Onderzoeken

Ook bij onderzoeken zoals het arbeidsdeskundig onderzoek wordt je leidinggevende altijd betrokken. Dit is een onderzoek wat inzicht moet geven in je toekomst op werkgebied, eventuele aanpassingen die hiervoor gedaan dienen te worden, regelingen en wetten die van toepassing hierop zijn, etc.

 

Wat is de procedure omtrent het indienen van reiskosten?

Wanneer

Reiskosten moeten elke maand vóór de 28ste van de maand worden aangevraagd via de zogenaamde Formdesk.

Hoe

Voor medewerkers huishoudelijke hulp kan dit via: https://www.formdesk.com/thuiszorginis/reiskostenhh
Wachtwoord: inis93

Voor medewerkers Verzorging & Verpleging kan dit via: https://www.formdesk.com/thuiszorginis/reiskostenvv
Wachtwoord: inis39

Reiskosten voor gebruik auto

Reiskosten die gemaakt zijn met de auto moeten via het reiskostendeclaratieformulier ook worden ingevuld van postcode naar postcode, met de daarbij behorende kilometers. Dit formulier kan dan per post of per mail naar Personeelszaken worden gestuurd vóór de 28e van de maand.
Let op: Thuiszorg INIS probeert zoveel mogelijk milieubewust te werk te gaan en wil daarom het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Wil je toch reizen met de auto? Vraag hiervoor dan eerst toestemming aan je leidinggevende.

Te laat indienen van reiskosten

Reiskosten die niet via de Formdesk zijn ingediend worden niet uitbetaald. Reiskosten die ná de 28e worden ingediend worden pas de volgende maand uitbetaald.
Let op!!! Als je de volgende maand je reiskosten van die desbetreffende maand EN die van de maand ervoor wil indienen, tel deze dan bij elkaar op en dien ze gezamenlijk in over de nieuwe maand.
Dus stel dat je in augustus bent vergeten je reiskosten in te dienen, tel dan de reiskosten van augustus EN september bij elkaar op, en dien deze eind september in.
Stuur vervolgens even een mail naar personeel@thuiszorginis.nl dat je dit hebt gedaan, zodat voor hen ook duidelijk is waarom je in één maand ineens zo veel reiskosten hebt gemaakt.

Foutmelding bij het indienen

Het formulier geeft aan dat reiskosten voor deze maand al zijn verzonden maar ik heb niks verstuurd, hoe kan dit? Dit betekent bijna altijd dat je de reiskosten van de maand ervoor te laat hebt ingediend, in de nieuwe (huidige) maand dus. Indienen kan slechts 1x per maand. In dit geval kun je mailen naar personeel@thuiszorginis.nl of de volgende maand de reiskosten van twee maanden bij elkaar optellen en in één keer indienen.

 

Contact met de afdeling Personeelszaken

Tijdige afhandeling

De afdeling Personeelszaken krijgt dagelijks veel mails met vragen binnen. Deze proberen zij zo snel mogelijk af te handelen. In de meeste gevallen lukt dit binnen een dag, maar helaas bij uitgebreide of moeilijke vragen waarbij zaken moeten worden uitgezocht, niet altijd.
Opnieuw een mail sturen of bellen heeft meestal niet veel zin; dit vertraagt juist het proces voor andere collega’s die ook een vraag hebben, omdat jouw mail dan twee keer in behandeling wordt genomen.

Langere verwerkingstijd

Mailtjes waarbij onderdelen van de salarisverwerking uitgezocht moeten worden duren langer, ca. 3/4 dagen, afhankelijk of er navraag gedaan moet worden bij loonverwerker Tentoo.

 

Hoe gaat Thuiszorg INIS om met loonbetalingen?

Wanneer

Thuiszorg INIS stort het loon altijd tussen de 10e en de 15e van de maand volgend op de maand waarin je hebt gewerkt. Dus stel dat je bent begonnen te werken bij Thuiszorg INIS op 9 maart. Je krijgt dan tussen 10 en 15 april de uren betaald die je hebt gewerkt in de maand maart.

Ik heb vragen over mijn loonstrook / mijn loon klopt niet

Vragen over je loon moet de afdeling Personeelszaken altijd goed uitzoeken. Vandaar dat medewerkers altijd wordt gevraagd te mailen naar personeel@thuiszorginis.nl zodat het maken van fouten tot een minimum kan worden beperkt.

Waar kan ik mijn loonstrook vinden ?

Deze kun je vinden in jouw eigen persoonlijke Tentoo account. Tentoo is de salarisverwerker van Thuiszorg INIS. Je krijgt, als je eerste loon is overgemaakt, van de afdeling Personeelszaken een mail met een inlogcode voor Tentoo. Je kunt inloggen op Tentoo door te gaan naar de volgende site: https://tentoo.nmbrs.nl/

Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?

Je jaaropgave kun je in februari van het volgende jaar vinden bij je loonstroken van het afgelopen jaar.

Te laat ingediend

Reis- of onkosten die ná de 28e van de maand worden ingediend, worden pas de volgende maand uitbetaald.

 

Hoe kan ik verlofdagen aanvragen?

Thuiszorg INIS werkt met salarisverwerker Tentoo. Vrijwel alles omtrent verlof kun je via het portaal van Tentoo zelf regelen.

Kan mijn verlofaanvraag worden afgekeurd?

Thuiszorg INIS heeft het recht om verlofaanvragen af te keuren onder bepaalde omstandigheden. Er zijn hiervoor grofweg drie redenen (niet limitatief) te onderscheiden:

 • Je verlofaanvraag is te laat ingediend: een verlofaanvraag dient minimaal 8 weken van te voren te worden ingediend wanneer het meerdere aaneengesloten dagen/weken betreft, zoals in het geval van een vakantie. Betreft het een enkele dag, dan dient deze minimaal 2 weken van te voren te worden ingediend.
 • Je verlofaanvraag is niet correct ingediend: verlofaanvragen dienen altijd via Tentoo te worden aangevraagd. Verlofaanvragen die via de mail, telefonisch of mondeling worden aangevraagd, kunnen niet in behandeling worden genomen. Let overigens bij het indienen via Tentoo op dat je kiest voor “Opname” van verlofuren en niet voor “Opbouw”. Als je voor deze laatste kiest, wordt je aanvraag ook afgekeurd.
 • Er is een acute noodsituatie: gelukkig dient deze laatste categorie zichzelf zelden aan, maar er zijn situaties waarin het denkbaar is dat je verlof vanwege een noodsituatie wordt afgekeurd. Thuiszorg INIS heeft het recht om je verlofaanvraag af te wijzen of in te trekken als zij een zogenaamd “gerechtvaardigd belang” hiertoe heeft. Je kunt hierbij denken aan een situatie waarin ineens een ontzettend groot gedeelte van het personeelsbestand zich ziek meldt, waardoor de continuïteit van zorg in het geding komt. Thuiszorg INIS zal dit uiteraard niet zomaar doen en hier ook met je in overleg over treden.
 • Overige redenen: een andere reden om een vakantie aanvraag af te keuren kan zijn dat in de periode dat jij op vakantie wil, een heleboel andere collega’s ook al verlof hebben aangevraagd en deze aanvragen zijn reeds goedgekeurd. Dit komt gelukkig zelden voor, maar het zou uiteraard kunnen dat uit jouw regio meer dan de helft van je collega’s gelijktijdig verlof aanvraagt.
 • Je hebt niet voldoende uren: om verlof aan te vragen heb je voldoende “saldo” nodig. Als je nog niet lang werkt bij Thuiszorg INIS, heb je nog niet veel verlofuren opgebouwd. Wanneer je kort daarna een aanvraag voor een aantal weken vakantie indient, kom je met jouw verlof aanvraag in de min te staan. Wanneer het gaat over een negatief saldo van -1 uur, zal jouw leidinggevende hier niet al te moeilijk over doen maar wel over een negatief saldo vanaf -10 uur bijvoorbeeld.

In dit geval adviseert jouw leidinggevende om je verlof te spreiden over de wettelijke, bovenwettelijke en extra bovenwettelijke uren indien daar voldoende saldo voor is. Of je leidinggevende geeft je de optie om onbetaald verlof aan te vragen.

Wat houden de verschillende soorten verlof in?

Er zijn drie soorten verlof te onderscheiden, te weten:

 • Wettelijk verlof
 • Bovenwettelijk verlof
 • Extra bovenwettelijk verlof

Deze worden hier onder nader toegelicht.

 • Wettelijk verlof zijn wat in de volksmond ook wel je “vakantie uren” worden genoemd. Je bouwt deze op, op basis van het aantal gewerkte uren per maand. Simpel gezegd, hoe meer je werkt, des te meer vakantie uren bouw je op.
 • Bovenwettelijke verlof uren zijn extra uren waarop je recht hebt op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (cao VVT) welke Thuiszorg INIS hanteert. Je bovenwettelijke verlofuren zijn vijf jaar geldig en je mag er ook voor kiezen om deze uit te laten betalen, dit in tegenstelling tot je wettelijke verlofuren.
 • Extra bovenwettelijke verlof uren vloeien ook voort uit de cao VVT en zijn ervoor bedoeld om in te zetten op feestdagen (Pasen, Pinksteren, Kerst, etc.), calamiteiten en ander verlof bij bijzondere gebeurtenissen. Denk hierbij aan je trouwdag, bevallingen, overlijdensgevallen, etc.

Ik kan niet meer inloggen op Tentoo / ik ben mijn wachtwoord van Tentoo vergeten

Via https://tentoo.nmbrs.nl/ kun je onderaan de pagina klikken op “Wachtwoord vergeten?”. Er zal dan een nieuw wachtwoord worden verstuurd naar het mailadres wat je normaal gesproken gebruikt om in te loggen bij Tentoo.

 

Ik heb vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Is een VOG verplicht?

Ja, je bent verplicht een VOG aan te vragen. Dit is omdat Thuiszorg INIS bij haar opdrachtgevers (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, etc.) moet kunnen aantonen dat haar medewerkers van onbesproken gedrag zijn.

Geldigheid VOG aanvraagformulieren

Alle VOG formulieren die nu gestuurd worden zijn de meest recente die door het Rijk zijn gepubliceerd.

Een VOG dient te worden aangevraagd op naam van de organisatie. Heb je recentelijk elders een VOG aangevraagd omdat je ergens anders hebt gesolliciteerd? Dan is deze niet geldig.

Hoe moet ik mijn VOG aanvragen?

De VOG aanvraagformulieren dien je in bij de gemeente waarin je woonachtig bent, nadat je daarvoor een afspraak hebt gemaakt. De kosten van de VOG worden niet vergoed. Aanvragen kan helaas nog niet online.

Ik kan geen “schone” VOG aanvragen, wat nu?

Thuiszorg INIS zal in dit geval je arbeidsovereenkomst stopzetten.

 

Overige vragen voor Personeelszaken

Ik heb een werkgeversverklaring nodig, waar kan ik deze aanvragen?

Stel dat je van plan bent een huis te gaan kopen, dan zal je hypotheekverstrekker waarschijnlijk vragen of je een werkgeversverklaring kunt overleggen. Deze kun je aanvragen door een mail te sturen naar personeel@thuiszorginis.nl

Aan een werkgeversverklaring zijn echter wel wat eisen verbonden en Thuiszorg INIS kan die niet zomaar verstrekken. Als je nog maar kort in dienst bent en je zit in je proeftijd, dan dient Thuiszorg INIS dit te vermelden op de werkgeversverklaring. Veel hypotheekverstrekkers zien dit als een risico (je kunt namelijk per direct ontslag nemen of ontslag krijgen binnen deze proeftijd) en zullen je dan hoogstwaarschijnlijk geen hypotheek verstrekken.

Ook wanneer je een tijdelijk dienstverband hebt kan dit een belemmering vormen voor de hypotheekverstrekker. Zij moeten namelijk de zekerheid hebben dat je je hypotheekschuld kunt aflossen.

Thuiszorg INIS mag onder geen beding aanpassingen doen aan de werkgeversverklaring op jouw verzoek. Dus er mogen bijvoorbeeld niet meer uren of hogere lonen worden benoemd, zodat je in aanmerking kunt komen voor een hogere hypotheek. Dit is strafbaar.

De werkgeversverklaring kan relatief snel worden verstrekt, meestal binnen een week. Maar vraag deze wel tijdig aan en doe dit dus niet één dag voordat je hem nodig hebt!

Ik heb schade veroorzaakt bij een cliënt, wat nu?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan zodoende altijd gebeuren dat er schade ontstaat. Maar zorg er alsjeblieft wel voor dat je zorgvuldig omgaat met de spullen van cliënten! Het is vaak meer de emotionele waarde dan de financiële waarde waar het de cliënt om gaat.
Thuiszorg INIS heeft een schade verzekering afgesloten, waarmee schades van boven de €250 worden afgedekt. Alles wat onder dat bedrag uitkomt, dient de organisatie uit eigen zak te betalen. Daarbij kijkt de verzekeraar van Thuiszorg INIS ook naar de “economische waarde” van het beschadigde object. Als een televisie wordt beschadigd, maar hij is al 20 jaar oud, dan zal de cliënt er uiteraard geen honderden euro’s meer voor terugkrijgen van de verzekeraar.

Als er schade is ontstaan, meldt dit dan altijd bij het kantoor van Thuiszorg INIS. Leg het ontstaan van de schade zo helder mogelijk uit (wat is er gebeurd, wanneer, hoe, waarom). Thuiszorg INIS zal dan contact opnemen met de cliënt om te kijken wat er kan worden gedaan om de schade te vergoeden.

Hoe kan ik schades zoveel mogelijk proberen te voorkomen?

Als je werkzaamheden moet verrichten waarbij je met breekbare of fragiele spullen werkt, vraag dan waar mogelijk de cliënt om je hierbij te helpen. Stel dat je cliënt een vensterbank heeft staan vol met breekbare beeldjes. Vraag dan je cliënt om eerst deze beeldjes zelf weg te halen, voordat jij de vensterbank gaat afstoffen. In samenspraak met cliënten is er vaak veel mogelijk, zolang we maar duidelijk met elkaar blijven communiceren.

Waar kan ik een klacht indienen?

Een klacht indienen kan vrijwel altijd en overal. Je kunt je klacht kenbaar maken door contact op te nemen met de klantenservice of je leidinggevende bij Thuiszorg INIS. Dit kan telefonisch, per mail of schriftelijk (per post).
Je klacht zal in eerste instantie worden doorgestuurd naar jouw leidinggevende. Deze zal proberen de klacht zo goed als mogelijk op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Thuiszorg INIS. Deze zal proberen je klacht vervolgens op te lossen.

 

Werking van de Thuiszorgplanner (app)

Thuiszorg INIS werkt sinds jaar en dag met het planningssysteem Thuiszorgplanner (TZP). In dit systeem kun je je rooster terugvinden, informatie over je cliënten zoals adresgegevens, zorgplannen, etc.

Ik kan niet meer inloggen in de TZP

Je kunt inloggen in de Thuiszorgplanner door te gaan naar https://mijn.thuiszorgplanner.nl of door de Thuiszorgplanner app te downloaden in de appstore/playstore.
Bij updates van je telefoon kan het zijn dat je niet meer kunt inloggen in de TZP app, omdat het automatisch opslaan van je gebruikersnaam of wachtwoord is gewijzigd.
Ga in dit geval naar https://mijn.thuiszorgplanner.nl en kies onderin beeld de blauwe tekst met “Wachtwoord vergeten”. Vul je gebruikersnaam in en je krijgt een nieuw wachtwoord toegestuurd.
Weet je je gebruikersnaam niet meer? Neem dan contact op met het kantoor van Thuiszorg INIS. Daar kunnen ze exact inzien wat je gebruikersnaam is.

Ik kan niet aftekenen in de Thuiszorgplanner, wat nu?

Cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen dienen nadat je daar hebt gewerkt een paraaf te zetten, zodat aantoonbaar is dat zij akkoord zijn gegaan met de door jou geleverde huishoudelijke hulp.

Er ontstaat soms wat verwarring met betrekking tot het aftekenen. Het aftekenen kan ALLEEN via de Thuiszorgplanner App en NIET door in te loggen via https://mijn.thuiszorgplanner.nl
Hier kun je slechts je rooster inzien en wat gegevens van cliënten bekijken, maar je kunt ze hier NIET laten aftekenen. Hiervoor dien je de app te hebben en daarmee dus ook over internet op je telefoon te beschikken.

Laat een antwoord achter

Over Thuiszorg INIS

Thuiszorg INIS wil haar cliënten kwaliteit bieden. Door onze kleinschaligheid zijn al onze medewerkers sterk betrokken bij de persoonlijke en professionele zorg.

Lees meer

Recente berichten

Volg ons